Consumenten Producten

Algemene Voorwaarden

Artikel 1 – Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Weda en op elke totstandgekomen overeenkomst op afstand tussen haar en een consument. Voor niet- consumenten gelden andere algemene voorwaarden. Weda heeft haar vestigingsadres aan de Kobaltstraat 11 te 1411 AM Naarden. Het kantoor is gedurende de gebruikelijke werkuren bereikbaar. Het KvK nummer van Weda is 32024559. Het BTW identificatienummer is NL004447475B01. Weda is telefonisch bereikbaar onder nummer: 035-6955055.

Artikel 2 – Het aanbod

Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
– de prijs inclusief belastingen;
– de eventuele kosten van aflevering;
– de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
– het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
– de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
– de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de ondernemer de prijs garandeert;
– de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel;
3. Kennelijke vergissingen en kennelijke fouten binden Weda niet.

Artikel 3 – De overeenkomst

De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Weda onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door Weda is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
Weda heeft het recht zich op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen. Indien Weda op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is zij gerechtigd gemotiveerd een bestelling te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
4. Weda zal bij het product aan de consument de informatie hierboven in artikel 2 in lid 2 opgesomd, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager ter beschikking stellen. Ook haar NAW-gegevens zal zij verstrekken.

Artikel 4 – Herroepingsrecht

Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 7 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan Weda bekend gemaakte vertegenwoordiger.
Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat
nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het ongebruikte en onbeschadigde product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele verzendverpakking aan Weda retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Artikel 5 – Kosten in geval van herroeping

Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen de kosten van terugzending voor zijn rekening.
Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal Weda dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.Artikel 6 – Uitsluiting herroepingsrecht
Weda sluit het herroepingsrecht van de consument uit voor producten die door Weda zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument. Het herroepingsrecht geldt uitdrukkelijk niet voor niet-consumenten.

Artikel 7 – De prijs

1. Weda kan op ieder moment haar prijzen aanpassen. Prijsverhogingen na totstandkoming van de overeenkomst hebben geen effect op de overeengekomen prijs, behalve wanneer deze prijs onjuist was en of wanneer de prijsverhoging het gevolg is van veranderingen in BTW tarieven.

1. Alle in het aanbod genoemde prijzen zijn inclusief btw. De handlings- en verzendkosten welke voor rekening van de consument worden gebracht, worden steeds uitdrukkelijk op

de website vermeld.

Artikel 8 – Conformiteit en Garantie

Weda staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of normale bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
De in het vorige lid als garantie aangeboden regeling laat de eventuele vorderingen van de consument op de producent of importeur onverlet en komt ook niet in de plaats van vorderingen tegen Weda gebaseerd op de wet of de overeenkomst. Vergoeding van gevolgschade wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Bij verkoop aan niet consumenten wordt iedere aansprakelijkheid beperkt tot maximaal de aankoopprijs van het product.
Artikel 9 – Levering en uitvoering

Weda zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.
Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan Weda kenbaar heeft gemaakt, dan wel het door Weda aangegeven bezorgadres indien de consument niet thuis wordt aangetroffen.
Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal Weda geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed zo mogelijk binnen 14 dagen, doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet volledig kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de
overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.

In geval van ontbinding conform het vorige lid zal Weda bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.
Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal Weda zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. De kosten van een eventuele retourzending zijn in dat geval voor rekening van Weda.
Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Weda tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan Weda bekend gemaakte vertegenwoordiger.Artikel 10 – Betaling
Voorzover geen betaling vooraf via de op de website gepubliceerde betalingsmogelijkheden is overeengekomen of uitgevoerd, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na bezorging van de goederen. Bij te late betaling wordt een rente van 1% per maand of een gedeelte van een maand in rekening gesteld.
De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Weda te melden.
In geval van wanbetaling van de consument heeft Weda behoudens wettelijke beperkingen en naast de contractuele rente, het recht om de redelijke (incasso)kosten in
rekening te brengen.

Artikel 11 – Eigendomsvoorbehoud

Afgeleverde goederen blijven eigendom van Weda, totdat door de consument aan alle betalingsverplichtingen is voldaan. Het risico terzake van de reeds afgeleverde goederen gaat echter reeds over op de koper op het moment van aflevering.
De consument verplicht zich reeds nu voor alsdan om zijn volledige medewerking te verlenen, teneinde Weda in de gelegenheid te stellen de betreffende goederen bij hem weg te halen waarbij de kosten worden doorberekend aan de consument.Artikel 12 – Privacy
1. Weda hecht grote waarde aan de privacy van haar klanten. Alle persoonlijke gegevens worden daarom met zorg behandeld en beveiligd opgeslagen. Hierbij wordt wettelijke regelgeving die van toepassing is op persoonsgegevens gevolgd. Weda gebruikt de door de consument verstrekte persoonsgegevens voor het verwerken van de bestelling en voor de Weda Klantenservice en eigen marketing.

Het door de consument opgegeven emailadres wordt slechts voor marketing door Weda gebruikt wanneer de consument op de website van Weda heeft aangegeven daartegen geen bezwaar te hebben.
Persoonsgegevens zullen zonder toestemming van de consument door Weda niet worden verstrekt aan derden, tenzij dit voor afhandeling van de bestelling en betaling noodzakelijk is.
Persoonsgegevens kunnen op verzoek van de consument worden gewijzigd.Artikel 13 – Geschillen
1. Op overeenkomsten tussen Weda en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Het kan voorkomen dat de consument niet tevreden is over een product. Hij dient dan zo snel mogelijk contact met Weda opnemen. Dit kan via www.weda.com. Uiterlijk binnen 14 dagen zal Weda op de klacht reageren. Geschillen worden zoveel mogelijk in onderling overleg opgelost.
Vorenstaande laat onverlet het recht van iedere partij om een geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter.

Op zoek naar Algemene voorwaarden professionele producten?

Download hier:

ALG. VOORW. PROFESSIONEEL

Volg het laatste nieuws en krijg €5 korting

Meld je nu aan op de nieuwsbrief

Exclusieve voordelen, als eerste toegang tot de sale, inspiratie en informatie over o.a. health tips en meer…

 

 

© 2021 Tanita-Shop.nl

Essence E-Services